เลือกหน้า
โปรแกรมการตรวจประเมินอายุร่างกายจริง

โปรแกรมการตรวจประเมินอายุร่างกายจริง

(Biophysical Assessment Test)

การประเมินอายุร่างกายจริง (Biophysical Assessment) ช่วยให้ทราบอายุร่างกายจริงที่อาจแข็งแรง เท่ากับ หรืออ่อนกว่า หรือแก่กว่าอายุจริง ช่วยในการวางแผนดูแลสุขภาพ จัดการกับปัญหาความเสื่อมก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ยังช่วยประเมินว่ามาตรการการดูแลสุขภาพที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงใด

การประเมินอายุร่างกายจริง ช่วยให้ทราบว่าร่างกายของคุณมีสมรรถภาพแข็งแรงเทียบเท่ากับคนอายุเท่ากับคุณหรือไม่ หากพบว่าคุณมีอายุของร่างกายเทียบเท่ากับคนที่อายุมากกว่าคุณ แสดงว่าคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เช่น ควบคุมการรับประทานอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย หรือหากพบว่าคุณมีอายุของร่างกายเทียบเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับคุณ แสดงว่าคุณจะได้ป้องกัน ดูแลและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

การประเมินอายุร่างกายจริงสามารถประเมินได้จากการวัดปริมาณไขมันใต้ชั้นผิวหนัง ความแข็งแรงของแขน ความแข็งแรงของขา ความยืดหยุ่น ความจุปอด และปริมาณการใช้ออกซิเจนสูงสุด ซึ่งจะช่วยในการประเมินสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกาย ช่วยในการจัดโปรแกรมด้านโภชนาการและออกกำลังกายได้ตรงตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเฉพาะบุคคล และใช้ในการตรวจติดตามผลการรักษา เพื่อการชะลอวัยได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล